DFA Passport Appointment System

Change translation:

DFA Passport Appointment System - DFA Ali Mall

Kagawaran ng Ugnayang Panlabas : Passport Appointment System - DFA Ali Mall

Welcome!

For your passport application, you can now enjoy the convenience of getting an appointed date, time, and option for passport delivery. Requesting for new passport or passport renewal is now made accessible, all you have to do is provide your personal info online and choose an available date and time convenient for you. Applying for a Philippine passport is now efficient and world class.

IMPORTANT REMINDERS

Please note that if you place multiple appointments, your previous appointments will be automatically canceled.

Important

 1. Personal appearance is required for all applicants.
 2. Confirmed appointment is a requirement for applying and renewal of passport. The DFA will not entertain applicants without valid appointments EXCEPT senior citizens, infants and minors below 1 year old, person with disability and OFWs. For OFWs, sufficient proof must be submitted such as a valid employment contract or OEC.
 3. Satellite offices receive applications only for new and renewal of Philippine passports. Applications for mutilated passport, assumed identity, citizenship evaluation cases and request for immediate releases of passports still require a confirmed appointment ONLY at DFA Aseana.
 4. No need to set an appointment for application for a lost valid passport - applicants SHOULD proceed to the Consular Records Division (CRD) of the DFA Aseana located at ASEANA Business Park, Bradco Avenue corner Macapagal Boulevard, Paranaque City.
 5. The Department may require additional supporting documents as may be necessary, especially for applicants with dual citizenship and with foreign sounding family names to prove citizenship.
 6. Earrings and contact lenses are not allowed during data capturing. Smiling with visible teeth is also not allowed.
 7. Check all the data in the computer monitor and in the Enrolment Certificate before signing it.
 8. Only immediate family members are allowed to get the passport in behalf of the applicant. Immediate family members include father, mother, brother, sister, spouse and children of legal age.
 9. Passport shall be released to an immediate family member only with proper authorization letter. Passport of a minor applicant shall be released to parents only or to an authorized representative with Special Power of Attorney and Affidavit of Support and Consent.
 10. Passports unclaimed after six (6) months will be canceled per Department Order No. 37-03.
 11. Check all data in the received e-passport upon release.
 12. Number of processing days may vary depending on the location of the Regional Consular Office where the application was filed.
 13. Power failures, technical breakdowns and natural calamities may delay the release of passports. Applicants are advised to book flights taking into consideration such incidents. NO REFUND of fees will be made on account of these unforeseen delays.

To our valued clients:
To ensure quality service, this transaction may be recorded. Thank you for your understanding and support.

The DFA Ali Mall Consular Office is located at Ali Mall Government Center, Level 2 Ali Mall Cubao, Quezon City.

The DFA Appointment System is also available via the hotline (02) 737-1000. Call us anytime from 8:00am - 5:00pm, Monday to Saturday.

Mabuhay!

Para sa iyong aplikasyon ng pasaporte, mas madali na ang paraan ng pagkuha ng petsa at oras para sa iyong appointment may opsyon ring ipahatid ang niyong pasaporte. Ang pagkuha ng bago at pagpapanibago ng pasaporte ay mas pinagbuti at pinadali, ang kailangan mo lang gawin ay magbigay ng iyong impormasyon sa online form at pumili ng petsa at oras na maginhawa para sa iyo. Ang pagkuha ng pasaporte sa Pilipinas ay lubos na pinaghusay, kaantas ng panuntunan ng buong mundo.

MAHALAGANG PAALALA

Paalala: Kung nakakuha ka na ng appointment schedule at nais mong kumuha muli, ang lumang appointment ay makakansela at mapapalitan ng bago mong kukunin.

Mahalagang Paalala

 1. Ang personal na pagpunta ay kailangan para sa lahat ng mga aplikante.
 2. Ang kumpirmadong appointment ay kailangan para sa lahat ng mga aplikante maliban sa mga Senior Citizens, bata na nasa edad na 1 taong gulang pababa, taong may kapansanan at OFWs, Para sa mga OFWs, kailangan mag-sumite ng sapat na katibayan tulad ng balidong kontrata o OEC.
 3. Ang Satellite Offices ay tumatanggap lamang ng aplikasyon para sa bago at pagpapanibago ng pasaporte. Ang aplikasyon para sa nawawalang balidong pasaporte, ipinapalagay na pagkakakilanlan, paguuri ng pagkamamamayan at ang paghiling para sa maagang paglabas ng pasaporte ay kinakailangan na gawin sa DFA-Aseana lamang.
 4. Hindi na kailangang mag-set ng appointment para sa aplikasyon para sa isang nawalang balidong pasaporte - ang mga aplikante ay KAILANGANG pumunta sa Consular Records Division (CRD) sa DFA Aseana na matatagpuan sa ASEANA Business Park, Bradco Avenue corner Macapagal Boulevard, Parañaque City.
 5. Ang Kagawaran ay maaaring humingi ng karagdagang sumusuportang dokumento na kakailanganin, lalo na sa mga aplikante na may dual citizenship at mga may banyagang tunog na apleyido upang mapatunayan ang pagkamamamayan.
 6. Ang mga hikaw at contact lens ay hindi pinapayagan sa pagkuha ng datos/larawan, Ang pag-ngiti na labas ang ngipin ay hindi rin pinapayagan.
 7. Tingnan lahat ng datos sa monitor ng computer at sa Enrollment Certificate bago ito pirmahan
 8. Tanging ang malapit na miyembro ng pamilya ang pinapayagan upang makuha ang pasaporte sa ngalan ng aplikante. Ang malapit na miyembro ng pamilya ay ang tatay, nanay, kapatid na lalake, kapatid na babae, asawa at mga anak na nasa legal na edad.
 9. Ang pasaporte ay ibinibigay lamang sa malapit na miyembro ng pamilya na may dalang sulat ng awtorisasyon. Ang pasaporte ng mga menor de edad na aplikante ay ibinibigay lamang sa mga magulang o sa isang awtorisadong kinatawan na may Special na Kapangyarihan ng Abugado at Apidabit ng Suporta at Pahintulot.
 10. Ang pasaporte na walang umangkin pagkatapos ng anim (6) na buwan ay kinakansela batay sa Department Order No. 37-03
 11. Suriin o basahin ng mabuti ang datos na nakalagay sa natanggap na pasaporte
 12. Ang bilang ng araw ng pag-proseso ng pasaporte ay maaaring mag-iba depende sa lokasyon ng Regional Consular Office kung saan nagsumite ng aplikasyon.
 13. Ang mga di-inaasahang pagkawala ng kuryente, pagkasira ng makina at pagtigil ng proseso dahil sa kalamidad ay maaring makaabala sa pag rerelease ng pasaporte. Pinapayuhan ang mga aplikante na isaalang-alang ito sa kanilang pagpapagawa ng flight booking. HINDI MAISASAULI ANG BINAYARAN na passport express fee dahil sa mga nabanggit na kadahilanan.

Sa aming mga iginagalang na aplikante:
Para matiyak ang maayos na kalidad ng aming serbisyo, ang transaksyong ito ay maaring i-rekord. Maraming salamat sa inyong pang-unawa at suporta.

Ang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ay matatagpuan sa Ali Mall Government Center, Level 2 Ali Mall Cubao, Quezon City.

Ang sistema sa pagkuha ng appointment ay maaari ring gawin sa pamamagitan ng pag-tawag sa (02) 737-1000, Tumawag anumang oras mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes.

(02) 737-1000